Wywiad gospodarczy - kraj


   
 
    Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych.
    Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów. Raporty przygotowywane przez PIFH są rzetelne, bo nie poprzestajemy w nich na „suchej” informacji, ale dodajemy także niezbędną interpretację.
    Reagując na potrzeby naszych Klientów, przygotowaliśmy trzy wersje raportu, zróżnicowane po względem zakresu zawartych w nich informacji:
 
 
 
RAPORT W WERSJI PODSTAWOWEJ zawierający informacje wstępne:
 • Podstawowe dane na temat badanego podmiotu: pełna nazwa z formą prawną, adres siedziby głównej i adresy oddziałów, dane identyfikacyjne podmiotu nadane mu przez organy państwowe (NIP, REGON, KRS, Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 • Organy - przedstawienie procesu tworzenia organów w spółce, ewolucja kształtowania podmiotowego.
 • Reprezentacja - ustalenie zdolności do zaciągania zobowiązań, określenie typu reprezentacji i jej ewolucja w badanym podmiocie.
 • Klasyfikacja towarów i usług według przyjętych norm, oraz ustalenie głównego wytwarzanego produktu. 
 • Wybrane dane finansowe wskazujące ogólne trendy i sposoby realizacji zobowiązań przez firmę.
 • Wielkość zatrudnienia. 
 
 • RAPORT W WERSJI ROZSZERZONEJ zawierający informacje wstępne oraz określenie pozycji finansowo-prawnej, a także ekonomiczną analizę sprawozdania finansowego badanego podmiotu:
 • Określenie pozycji firmy na rynku w skali mikro i makro.
 • Opisanie pozycji firmy jako producenta, dystrybutora,
 • Ustalenie głównych dostawców półproduktów badanego podmiotu,
 • Przedstawienie bilansu badanego podmiotu.
 • Przestawienie rachunku zysków i strat badanego podmiotu.
 • Kapitał zakładowy badanego podmiotu z wyszczególnieniem wartości pieniężnej i niepieniężnej.
 • Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa - bieżąca płynność finansowa, szybka płynność finansowa, wskaźnik środków pieniężnych,
 • Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa – ogólne zadłużenie,
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa – rentowność sprzedaży netto, rentowność sprzedaży brutto, rentowność majątku,
 • Źródła finansowania – dźwignie finansowania działalności, interpretacja wyników.

 

RAPORT W WERSJI PEŁNEJ zawierający informacje raportu rozszerzonego oraz:
 • Przedstawienie informacji o sytuacji majątkowej badanego podmiotu pod kątem posiadanych gruntów i nieruchomościach - podanie lokalizacji, nr KW, obciążenia, informacje o wpisach hipotecznych, rodzaj własności, ewentualne sprecyzowanie rodzajów i przeznaczeń nieruchomości, informacje o prowadzonych egzekucjach komorniczych z nieruchomości.
 • Określenie potencjalnej wielkości wiarygodności kredytowej przyznanej podmiotowi przez banki na podstawie posiadanych przez podmiot zabezpieczeń.
 
Termin realizacji raportu w wersji podstawowej to 3 dni robocze, pozostałych - w zależności od dostępu do danych oraz poziomu zawiłości w sprawie.

Koszty samodzielnej windykacji

W dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie ilość dochodzonych wierzytelności płaconych po terminie to jedynie 5 % wszystkich wierzytelności - oznacza to, że bardziej opłacalnym jest zatrudnienie zewnętrznej kanclerii, niż utrzymywanie własnego działu windykacji.