Skarga pauliańska


W sytuacji, gdy dłużnik w celu ukrycia swojego majątku wyzbywa się go na rzecz osób trzecich wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej. Może on żądać w drodze powództwa, by taka czynności prawna została uznana za bezskuteczną. W takim przypadku wierzyciel może prowadzić egzekucję przeciwko osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania na nią klauzuli wykonalności. Przesłankami dopuszczalności skargi pauliańskiej są: istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela w postaci wierzytelności, dokonanie przez dłużnika czynności prawneg z osobą trzecią, dokonanie przez dłużnika czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela oraz takiej, z której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dokonanie przez dłużnika czynności ze świadomością pokrzywdzenia oraz działanie osoby trzeciej w złej wierze.

 

To na wierzycielu spoczywa ciężar udowodnienia powyższych przesłanek, a termin na wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem ze skargi pauliańskiej możliwe jest w terminie do 5 lat od daty dokonania przez dłużnika czynności prawnej z pokrzywdzenie wierzycieli.

E-rozprawy w polskich sądach

W ostatnim okresie czasu zaobserwować można coraz większą ilość przeprowadzanych przez Sądy e-rozpraw. Na tę sytuację ma oczywiście ogromny wpływ pandemia COVID-19. Są one przeprowadzane przy użyciu wskazanego oprogramowania umożliwiającego przekazywanie obrazu i dźwięku jednocześnie, tak aby osoby uczestniczące w rozprawie nie musiały przebywać w jednym pomieszczaniu w tym samym czasie. W przypadku kiedy wezwany zgosi brak możliwości uczestniczenia w e-rozprawie sądowej ze względów technicznych, ta zostanie wyznaczona na posiedzienie niejawne. Każda ze stron otrzymuje w takiej sytuacji 7 dniowy termin na złożenie sprzeciwu oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy w trybie jawnym.