Skarga pauliańska


W sytuacji, gdy dłużnik w celu ukrycia swojego majątku wyzbywa się go na rzecz osób trzecich wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej. Może on żądać w drodze powództwa, by taka czynności prawna została uznana za bezskuteczną. W takim przypadku wierzyciel może prowadzić egzekucję przeciwko osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania na nią klauzuli wykonalności. Przesłankami dopuszczalności skargi pauliańskiej są: istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela w postaci wierzytelności, dokonanie przez dłużnika czynności prawneg z osobą trzecią, dokonanie przez dłużnika czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela oraz takiej, z której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dokonanie przez dłużnika czynności ze świadomością pokrzywdzenia oraz działanie osoby trzeciej w złej wierze.

 

To na wierzycielu spoczywa ciężar udowodnienia powyższych przesłanek, a termin na wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem ze skargi pauliańskiej możliwe jest w terminie do 5 lat od daty dokonania przez dłużnika czynności prawnej z pokrzywdzenie wierzycieli.

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.