Postępowanie o zakaz prowadzenia działalności i pełnienia funkcji kierowniczych


Zakaz prowadzenia działalnosci gospodarczej orzekany jest przez Sąd przeciwko osobie, która nie dopełniła obowiązków w zakresie regulowania zobowiązań oraz postępowania upadłościowego. Ma ma celu wykluczenie nieuczciwych podmiotów, które szkodzą rzetelnym kontrahentom. Zakazem objęci są głównie przedsiebiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale zakaz również obejmuje pełnienie funkcji reprezentanta czy też pełnomocnika wszelkiego typu przedsiębiorców. Osoby objete zakazem prowadzenia działalności gospodarczej nie moga tez pełnić funkcji kontkrolnych w strukturach przedsiębiorcy. Może zostać o orzeczony na okres od jednego do dziesięciu lat.

 

Może zostać nałozony na przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości w wyznaczonym terminie - 30 dni od dnia postania stanu jego niewypłacalności. Co do zasady w takim stanie znajdują się przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie uregulowac swoich należności przez trzy miesiące. Sąd może nałożyć również zakaz prowadzenia działalności na osoby, które podczas trwania postępowania upadłościowego nie wykonują swoich obowiązków, m.in. ukrywają lub niszczą swój majątek, nie wypełniają obowiązków nałożonych przez sąd lub śedziego komisarza czy tez nie wydają wskazanych dokumentów lub je niszczą. 

 

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczynane jest na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorccy sądowego, zarzadcy przymusowego, sydnyka, prokuratora, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zmiany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych

Z początkiem 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wydawania aktów prawnych, dawny sposób papierowy zastąpi wersja elektroniczna.
Podstawę do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego z dniem 1 stycznia 2012 r. stanowi akt w formie dokumentu elektronicznego, który musi być podpisany, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, złożonym przez odpowiedni organ wydający akt. Jedynie Monitor Polski B, nadal będzie wydawany w formie papierowej, a jego zakup nadal będzie możliwy w odpowiednich miejscach sprzedaży w formie papierowej.
Również zbiory prawa miejscowego - wojewódzkie dzienniki urzędowe, akty prawa powiatowego czy gminnego, będą wydawane w formie elektronicznej, a organ wydający je prowadzić będzie odrębną stronę internetową w celu udostępnienia dokumentów w internecie. Natomiast Dzienniki Ustaw i Monitorów Polski będą publikowane przez Rządowe Centrum Legislacji na stronie internetowej. Akty prawne będą dostępne do pobrania nieodpłatnego tylko w formie elektronicznej na odpowiednich stronach internetowych, bądź w odpowiednich urzędach administracji rządowej czy samorządu terytorialnego.
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. zakłada również, że od początku 2016 roku Marszałek Sejmu przy współpracy Rządowego Centrum Legislacji i organów administracji rządowej ogłasza tekst jednolity nowelizowanej ustawy, nie rzadziej niż 12 miesięcy od momentu wejścia w życie pierwszej zmiany w ustawie. Natomiast teksty jednolity aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, ale w tym zakresie ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.