Kredyt oferta


 
 
Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o.o., pracując wiele lat na rynku finansowym, obserwując zmieniające się warunki funkcjonowania firmy, wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniom, posiada w swojej ofercie również kredyty. Jako Partner finansowy wielu instytucji bankowych Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o.o., oprócz standardowych propozycji, np. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, może Państwu zaproponować także bardziej atrakcyjne i nowatorskie rozwiązania. Oto niektóre z nich:

 

KREDYT „ZALICZKA”

Celem jest zaliczkowe finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT, przysługujące kredytobiorcom od ich kontrahentów handlowych krajowych i zagranicznych, będących odbiorcami towarów i/lub usług. Kredytobiorca może uzyskać zaliczkowe finansowanie nawet do 80% wartości przedkładanych faktur. Kredyt udzielany jest w PLN, EUR, USD i jest to kredyt odnawialny. Niekwestionowanymi korzyściami dla Kredytobiorcy jest tu: bezzwłoczna zapłata za towary / usługi, monitorowanie przez bank terminów płatności faktur, prosta forma zabezpieczenia spłaty kredytu, wygodna forma spłaty kredytu.

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego, np. zakup środków trwałych takich jak samochody, maszyny, urządzenia, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt udzielany jest w PLN, EUR, USD.
Kredyt może być udzielony w funtach brytyjskich lub frankach szwajcarskich, po uzyskaniu zgody Wydziału Zarządzania Płynnością. Niewątpliwymi korzyściami dla Kredytobiorcy będzie: brak konieczności angażowania własnych środków, możliwość obniżenia podatku dochodowego poprzez wpisanie odsetek w  koszty działalności firmy, możliwość odliczenia amortyzacji, dogodny system spłaty kredytu.

KREDYT „UNIA”

Ta propozycja skierowana jest do firm ubiegających się dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jest to kredyt inwestycyjny na uzupełnienie wkładu własnego niezbędnego dla pozyskania dotacji. Kredytobiorcami mogą być klienci zaliczeni do segmentu mikro oraz małych, a także średnich i dużych klientów korporacyjnych, którzy ubiegają się o dotację w  ramach jednego z poniższych działań:
 
2.2.1. „Wsparcie przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji”,
2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”
2.4. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
 
1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych”
realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich”
3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR, natomiast kwota kredytu uzależniona jest od oceny kondycji finansowej przedsiębiorcy. W przypadku SPO WKP Działanie 2.3. – minimalna kwota kredytu wynosi 25% wnioskowanej wartości dofinansowania (w przypadku gdy dofinansowanie przekracza kwotę 125 000 złotych). Korzyści dla Kredytobiorcy to: brak konieczności wydatkowania przez przedsiębiorcę własnych środków do czasu otrzymania dotacji, brak prowizji rekompensacyjnej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu ze środków  pochodzących z dotacji, dogodny sposób spłaty kredytu.

KREDYT „HIPOTEKA DLA FIRM”

Kredyt „Hipoteka dla Firm” może być przeznaczony na następujące cele: nabycie lokalu lub budynku na rynku wtórnym,  nabycie lokalu lub budynku na rynku pierwotnym od inwestora zastępczego,  budowę budynku, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację, modernizację, remont lokalu lub budynku systemem gospodarczym lub generalnego wykonawstwa, zakup gruntu oraz budowę budynku,  nabycie lokalu lub budynku oraz jego rozbudowę, nadbudowę, przebudowę,  adaptację, modernizację lub remont, spłatę kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na jeden z celów określonych w pkt. 1-5 udzielonego przez inny bank.
Lokal lub budynek musi być przeznaczony na prowadzenie przez kredytobiorcę działalności gospodarczej.
Kredyt udzielany jest Przedsiębiorcom zaliczonym do segmentu klientów mikro i małych, którzy posiadają zdolność kredytową i przez co najmniej 6 miesięcy prowadzą działalność gospodarczą. Kredyt udzielany jest w następujących walutach: PLN, EUR, USD.  
Bank dopuszcza możliwość ustalenia sześcio miesięcznej karencji w spłacie kapitału kredytu. Niekwestionowanymi korzyściami dla Kredytobiorcy są: brak konieczności angażowania własnych środków, wydłużony okres kredytowania, atrakcyjne ceny (niższe prowizje i marże niż przy kredycie inwestycyjnym z oferty standardowej), możliwość zabezpieczenia kredytu w okresie przejściowym, dogodny system spłaty kredytu.
 
To tylko niektóre ze standardowych propozycji. Jednakże każda firma to indywidualna jednostka, po rozpoznaniu jej potrzeb i problemów oferta jest modyfikowana tak, aby klient przy jak najmniejszym zaangażowaniu własnych środków, jak najlepiej wykorzystał przyznane środki kredytowe.

Koszty samodzielnej windykacji

W dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie ilość dochodzonych wierzytelności płaconych po terminie to jedynie 5 % wszystkich wierzytelności - oznacza to, że bardziej opłacalnym jest zatrudnienie zewnętrznej kanclerii, niż utrzymywanie własnego działu windykacji.