Oferta faktoringu


 

Pomorska Izba Finansowo-Handlowa posiada zróżnicowaną i elastyczną ofertę faktoringową dla każdego klienta. Zapewnia faktoring ze środków bankowych  oraz środków własnych.  

 

Faktoring krajowy niepełny (NPK)
 
To usługa finansowa polegająca na finansowaniu należności handlowych w obrocie krajowym, bez przejęcia ryzyka wypłacalności kontrahentów oraz na zarządzaniu wierzytelnościami. Standardowo usługa ma charakter odnawialny, w ramach przyznanego limitu faktoringowego i obejmuje obrót z kontrahentami określonymi w umowie.
Wykup wierzytelności odbywa się na podstawie wniosku Klienta oraz wymaganych umową dokumentów np. faktury, dokumentu WZ, listu przewozowego.
Pekao Faktoring wypłaca zaliczkę, standardowo 80% wartości wierzytelności brutto, maksymalnie 2 dnia po przyjęciu wniosku o finansowanie.
Całkowite rozliczenie należności, tj. wypłata funduszu gwarancyjnego, następuje po spłacie Kontrahenta.
 
Limit Faktoranta/Kontrahenta może być:
odnawialny – maksymalna kwota zaangażowania Pekao Faktoring w stosunku do Faktoranta/Kontrahenta
nieodnawialny - maksymalna dopuszczalna w okresie obowiązywania umowy faktoringowej suma wierzytelności finansowanych przez Pekao Faktoring w stosunku do Faktoranta/Kontrahenta
 
Suma limitów dla Kontrahentów nie musi być równa limitowi Faktoranta
 
 
Limit automatyczny to limit, który zostanie przyznany dowolnemu Kontrahentowi przedstawionemu do umowy przez Faktoranta. Przyznawany jest w chwili podpisania umowy faktoringowej.
Wysokość limitu automatycznego ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta, maksymalnie jednak może wynosić 50 tys. zł i nie więcej niż 10% limitu Faktoranta.
Jest to szybka i uproszczona procedura włączenia Kontrahenta i finansowania wierzytelności - wypłata środków następuje na podstawie faktury, wniosku i zawiadomienia.
Stanowi to idealne rozwiązanie dla Faktorantów posiadających silnie rozproszoną i niestabilną grupę odbiorców.
Procedura przyznania limitu wygląda następująco: Faktorant przesyła dokumenty wymagane do finansowania wierzytelności zgodnie ze sposobem wykupu określonym w umowie, ale bez wniosku o finansowanie wierzytelności.
Termin płatności przedstawionych faktur powinien upłynąć min. 14 dni po ich przedstawieniu.
Wraz z dokumentami Faktorant przesyła zawiadomienie dla Kontrahenta. W przypadku, gdy zawiadomienie jest podpisane również przez Kontrahenta, może być przesłane faksem (tylko do pierwszego wykupu) Jeżeli zawiadomienie nie jest podpisane przez Kontrahenta musi być przesłane w oryginale w 2 egzemplarzach.
 
W dniu przesłania dokumentów Analityk BOK sprawdza Kontrahenta – po pozytywnej weryfikacji Kontrahent wprowadzany jest do systemu ASFaktor.
Następnie faktorant składa wniosek o finansowanie. W przypadku braku informacji o cesji wierzytelności na fakturze pracownik BOK wysyła faksem zawiadomienie do Kontrahenta. Pracownik BOK potwierdza telefonicznie wierzytelność i wypłaca zaliczkę Faktorantowi, jednocześnie wysyła Kontrahentowi podpisane przez Faktoranta zawiadomienie.
Zaliczka wypłacana jest najpóźniej następnego dnia roboczego po przesłaniu kompletu dokumentów do Pekao Faktoring
 
Dla Klienta ten sposób finansowania stanowi szereg zalet. Po pierwsze, finansowanie obejmuje dowolną wierzytelność do wysokości limitu automatycznego. Proces włączania Kontrahenta jest zasadniczo uproszczony – Klient nie musi dostarczać dokumentów dotyczących historii współpracy z Kontrahentem oraz wniosku o włączenie Kontrahenta. Ponadto finansowanie jest bardzo szybkie – wypłata zaliczki może nastąpić nawet w dniu dostarczenia faktury.
 
Prefinansowanie jest usługą umożliwiająca wypłatę środków na poczet przyszłych wierzytelności Faktoranta, które powstaną w stosunku do Kontrahentów włączonych do umowy. Oferta ta skierowana jest do Klientów o dobrym standingu ekonomiczno-finansowym. Warunkiem uruchomienia prefinasowania jest podpisanie porozumienia do umowy faktoringowej.
Wysokość prefinansowania nie może przekroczyć 10% limitu  Faktoranta. Przedpłata realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku. Faktorant składa zapewnienie, że wierzytelności, które były przedmiotem prefinansowania powstaną w terminie do30 dni od daty złożenia wniosku.
Faktorant zobowiązuje się rozliczyć wypłacone przedpłaty w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Rozliczenie następuje w formie kompensaty ze środkami powstałymi z tytułu realizacji umowy lub poprzez spłatę przez Faktoranta. Wszelkie kwoty należne Faktorantowi po 14 dniu od  wypłaty przedpłaty, będą w pierwszej kolejności przeznaczane na rozliczenie przedpłat.
 
W każdym dniu obowiązywania umowy suma kwoty zaangażowania oraz wartość wypłaconych i nierozliczonych przedpłat nie może przekroczyć limitu Faktoranta.
 
Prowizja ma wysokość 1% od kwoty wypłaconej przedpłaty. Odsetki za okres prefinansowania są równe wysokości odsetek dla wierzytelności finansowanych, powiększonych o wartość indywidualnie ustalaną dla każdego Klienta.
Podstawową korzyścią, jaka wynika dla Klienta z tej usługi, to przede wszystkim bardzo szybka możliwość uzyskania finansowania bez żadnych formalności. Jest to „pożyczka” spłacana automatycznie z przyszłych przychodów Klienta. Powoduje równocześnie zwiększenie wykorzystania przyznanego limitu faktoringowego.
 
Dodatkowy okres regresu umożliwia automatyczne wydłużenie okresu regresu o indywidualnie ustalony termin (standardowo 15 dni). Usługa ta jest dla Klienta opcją – najpóźniej ostatniego dnia okresu regresu Faktorant może złożyć oświadczenie o braku woli skorzystania z usługi lub odkupić wierzytelność. Ceną jest stawka prowizji operacyjnej liczonej od wartości wierzytelności, nie mniej jednak niż 100 zł oraz odsetki za okres finansowania jak dla okresu regresu powiększone o 3 p.p.
 
Korzyści dla Klienta to przede wszystkim brak konieczności zwrotu zaliczek po standardowym okresie regresu oraz możliwość dostosowania akceptowalnego opóźnienia płatności do zwyczajów kontrahentów. Ponadto opóźnienia powyżej okresu regresu zazwyczaj skutkują wstrzymaniem finansowania na danego Kontrahenta i przy braku poprawy dyscypliny płatniczej wyłączeniem go z umowy.
 
Faktoring krajowy pełny
 
Przeznaczony dla Klientów o obrotach powyżej 10 mln zł w przypadku działalności handlowej i 5 mln przy działalności produkcyjnej. Termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 90 dni. Wysokość zaliczki stanowić musi 80% lub 70% w przypadku gdy zostały przyznane limity w ramach uprawnienia do samodzielnego ustalania limitów kredytowych przez Pekao Faktoring. Prowizja za przejęcie ryzyka uzależniona od obrotu przekazanego do faktoringu. Szkoda bagatelna  to 4 tys. Zł, natomiast maksymalny limit Kontrahenta to1 mln zł.
Wierzytelności powodujące przekroczenie limitu dla Kontrahenta przyjmowane są przez Pekao Faktoring do inkasa.
Klient odnosi szereg korzyści. Po pierwsze kredyt kupiecki dostosowany jest do sytuacji ekonomiczno-finansowej odbiorców. Powstaje w ten sposób stały monitoring sytuacji Kontrahentów, co z kolei minimalizuje ryzyko obrotu handlowego. Zarządzanie umową jest proste, stanowi 2 w 1 - finansowanie i ubezpieczenie. I wreszcie występuje tu tańsze ubezpieczenie – szczególnie dla mniejszych firm. Oraz nie występuje niekorzystny efekt „budowania składki” i ograniczeń kwotowych w wypłacie odszkodowania.
 
 
Faktoring pełny krajowy i eksportowy z polisą Klienta
 
Przeznaczony dla przedsiębiorców o obrocie rocznym powyżej 30 mln PLN w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, 50 mln PLN w przypadku świadczenia usług oraz klientów posiadających polisę ubezpieczeniowej wierzytelności
Produkt oparty na umowie ubezpieczenia należności Klienta i trójstronnym porozumieniu: Faktor – Faktorant – Ubezpieczyciel oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.
Kwoty limitów kontrahentów skorelowane są z limitami przyznanymi przez Ubezpieczyciela z uwzględnieniem maksymalnej kwoty odszkodowania. Maksymalny cykl rozliczeniowy dostosowany jest do zapisów polisy.
Umowa zostaje zawarta do dnia obowiązywania polisy z możliwością jej przedłużenia.
Produkt ten łączy zalety ubezpieczenia należności z finansowaniem należności, daje możliwość wyksięgowania należności. Zarządzanie polisą odbywa się przez profesjonalną firmę finansową. W przypadku przeterminowanych wierzytelności Faktorant ma obowiązek zwrócić wypłaconą zaliczkę po 60 dniach od terminu płatności (w faktoringu niepełnym standardowo po 30 dniach), co nie uchybia możliwości dalszego ich dochodzenia od Kontrahenta i Ubezpieczyciela.
 
 

E-rozprawy w polskich sądach

W ostatnim okresie czasu zaobserwować można coraz większą ilość przeprowadzanych przez Sądy e-rozpraw. Na tę sytuację ma oczywiście ogromny wpływ pandemia COVID-19. Są one przeprowadzane przy użyciu wskazanego oprogramowania umożliwiającego przekazywanie obrazu i dźwięku jednocześnie, tak aby osoby uczestniczące w rozprawie nie musiały przebywać w jednym pomieszczaniu w tym samym czasie. W przypadku kiedy wezwany zgosi brak możliwości uczestniczenia w e-rozprawie sądowej ze względów technicznych, ta zostanie wyznaczona na posiedzienie niejawne. Każda ze stron otrzymuje w takiej sytuacji 7 dniowy termin na złożenie sprzeciwu oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy w trybie jawnym.