Prawne formy zabezpieczenia kredytu


 
 
Osobowe:
 
 • poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
 • weksel własny in blanco - kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
 • poręczenie wekslowe (awal) - jest to zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy, w przypadku gdy ona nie zapłaci. Jeżeli na wekslu nie jest wyszczególnione za kogo poręczamy, to przyjmuje się, że poręczamy za wystawcę.
 • gwarancja bankowa - to szczególna forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank.
 • przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu
 • przystąpienie do długu
 
Rzeczowe:
 
 • zastaw na rzeczach i prawach - to ograniczone prawo rzeczowe, którego głównym celem jest zabezpieczenie wierzytelności
 • blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania
 • kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym
 • bon na okaziciela – rodzaj „papieru wartościowego” uprawniający do dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi
 • hipoteka - zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem; nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.