Prawne formy zabezpieczenia kredytu


 
 
Osobowe:
 
 • poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
 • weksel własny in blanco - kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
 • poręczenie wekslowe (awal) - jest to zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy, w przypadku gdy ona nie zapłaci. Jeżeli na wekslu nie jest wyszczególnione za kogo poręczamy, to przyjmuje się, że poręczamy za wystawcę.
 • gwarancja bankowa - to szczególna forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank.
 • przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu
 • przystąpienie do długu
 
Rzeczowe:
 
 • zastaw na rzeczach i prawach - to ograniczone prawo rzeczowe, którego głównym celem jest zabezpieczenie wierzytelności
 • blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania
 • kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym
 • bon na okaziciela – rodzaj „papieru wartościowego” uprawniający do dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi
 • hipoteka - zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem; nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku

Formuła partners of outsourcing

Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.