Postępowanie upadłościowe i konsumenckie


Postępowanie upadłościowe ma na celu wspólne dochodzenie przez wierzycieli ich roszczeń wobec dłużnika. Nie jest ono jednak tak proste jak się może wydawać, nie polega ono tylko na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i momentalnym zniknięciu jego długów. Postępowanie upadłościowe dłużnika to długotrwały proces wiążący się z kosztami, a nie każdego dłużnika na to stać. W przypadku ogłoszenia upadłości naszym celem jest odzyskanie jak największej części długu.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo złożyć dłużnik, wierzyciele dłużnika oraz podmioty wskazane w ustawie Prawo upadłościowe. W kolejnych etapach powoływany jest Syndyk, którt ma za zadanie spisanie inwentarza oraz sporządzenie planu likwidacyjnego. Każdy z wierzycieli ma prawo ubiegania się o zaspokojenie swoich wierzytelności z pozosałego majątku dłużnika. W tym celu ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w określonym termienie. 

 

Po ogłoszeniu upadłości dokonuje się sprzedaży majątku dłużnika oraz zaspokojenia wierzycieli zgodnie z obowiązującymi kategoriami. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli dłużnika uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego oraz możliwości jego utrzymiania. Plan spłaty może zostać ustalony nawet na siedem lat.

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.