Formy kredytu


 
 
 
-  konsumpcyjny – pożyczka na dowolny cel
 
- produkcyjny – udzielany przedsiębiorcom na sfinansowanie rozpoczęcia lub zwiększenia produkcji
 
- obrotowy – udzielony na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, spłacany najczęściej z bieżącego rachunku bankowego
 
- inwestycyjny - udzielony na sfinansowanie inwestycji - długoterminowy
 
- kredyt płatniczy - udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań, z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
 
- dyskontowy - związany z obrotem wekslowym (do 3 miesięcy), polega na wykupie weksla przez bank przed terminem płatności - z potrąceniem odsetek
 
- czekowy - na pokrycie sumy czeków rozrachunkowych w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bieżącym kredytodawcy
 
- lombardowy - pod zastaw papierów wartościowych, złota i innych, wg specjalnych zasad
 
- hipoteczny - najczęściej na inwestycje mieszkaniowe.

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.