Postępowanie egzekucyjne - komornicze


W sytuacji gdy okaże się niezbędne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przygotowujemy odpowiednie wnioski, przekazujemy je do właściwej kancelarii komorniczej oraz nadzorujemy jej przebieg. Zajmujemy się także ustaleniem majątku dłużnika. Bowiem najważniejszą rzeczą w postepowaniu egzekucyjnym jest właśnie ujawnienie tego majątku, a tym nie znajmują się organy egzekucyjne.Wąznym aspektem naszej wsólpracy z organami egzekucyjnymi jest nabyta umiejetność wyboru sposobu porowadzenia spraw egzekucyjnych . Tą wiedze zdobywa sie przez doświadczenie zdobyte w tysiacach  przeprowadzonych  spraw egzekucyjnych . Indywidulanie wprowadzane rozwiązania dają asumpt do wszczynania kolejnych czynnosci i postepowan .

 

Wprowadzone przez ustawodawce zmiany przerzuciły ciężar dochodzenia nalezności na wiezycieli. To wierzyciele odpowiadają za:

  • złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane,
  • uiszczenie zaliczki na wydatki komornika w odpowiednim, wyznaczonym terminie,
  • w przypadku egzekucji z nieruchomości: złożenie wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, złożenie wyciągu lub odpisu księgi wieczystej, złozenia dokumnetu swierdzającego własność dłużnika, złożenie wniosku o przeprowadzenie licytacji nieruchomości,
  • wskazanie prawidłowych danych dłużnika, takich jak: NIP, PESEL czy adres zamieszkania,
  • złożenie wniosku o przeprowadzenie czynności w postępowaniu egzekucyjnym w ściśle określonym terminie tj czynnosci rutynowych i indywidulanie uzgodnionych z organem egekucyjnym .
  • złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w określonym terminie.

Dłużnik może w każdym czasie złożyć skargę, a za wszystko w takim wypadku odpowiada wierzyciel zgodnie z nowelizacjami kodeksu postepowania cywilnego ze stycznia 2019 roku oraz stycznia 2020 roku.

 

Formuła partners of outsourcing

Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.