Postępowanie egzekucyjne - komornicze


W sytuacji gdy okaże się niezbędne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przygotowujemy odpowiednie wnioski, przekazujemy je do właściwej kancelarii komorniczej oraz nadzorujemy jej przebieg. Zajmujemy się także ustaleniem majątku dłużnika. Bowiem najważniejszą rzeczą w postepowaniu egzekucyjnym jest właśnie ujawnienie tego majątku, a tym nie znajmują się organy egzekucyjne.

 

Wprowadzone przez ustawodawce zmiany przerzuciły ciężar dochodzenia nalezności na wiezycieli. To wierzyciele odpowiadają za:

  • złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane,
  • uiszczenie zaliczki na wydatki komornika w odpowiednim, wyznaczonym terminie,
  • w przypadku egzekucji z nieruchomości: złożenie wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, złożenie wyciągu lub odpisu księgi wieczystej, złozenia dokumnetu swierdzającego własność dłużnika, złożenie wniosku o przeprowadzenie licytacji nieruchomości,
  • wskazanie prawidłowych danych dłużnika, takich jak: NIP, PESEL czy adres zamieszkania,
  • złożenie wniosku o przeprowadzenie czynności w postępowaniu egzekucyjnym w ściśle określonym terminie,
  • złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w określonym terminie.

Dłużnik może w każdym czasie złożyć skargę, a za wszystko w takim wypadku odpowiada wierzyciel zgodnie z nowelizacjami kodeksu postepowania cywilnego ze stycznia 2019 roku oraz stycznia 2020 roku.

 

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.