Komunikacja interpersonalna - aktywne słuchanie


 
 
Cele szkolenia
- zwrócenie uwagi uczestnikom szkolenia na najistotniejsze kwestie komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim umiejętność aktywnego słuchania
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- poznanie własnych predyspozycji i możliwości komunikacyjnych
- poszerzenie wachlarza umiejętności i stylów komunikowania się
 
Metody szkoleniowe
- warsztaty
- dyskusje
- ćwiczenia
- demonstracje
 
Program szkolenia
- umiejętności interpersonalne - wyjaśnienie zagadnienia
- aktywne słuchanie (ćwiczenia): przekazywanie pozyskanych informacji, wyrażanie emocji, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, potwierdzenie
- przygotowanie prezentacji na wybrany temat z wykorzystaniem elementów komunikacji interpersonalnej

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.