Czynności pozorne


Oświadczenie woli jest pozorne w sytuacji, gdy zostało złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru i nie ma wywołać skutków prawnych lub ma je wywołac ale mają być one inne niż te, które przewidywało oświadczenie. W pierwszym przykładzie taka czynność jest bezwzgędnie nieważna, natomiast w drugim jej waznośc jest oceniana w kryteriów własciwości ukrytej czynności prawnego. 

E-rozprawy w polskich sądach

W ostatnim okresie czasu zaobserwować można coraz większą ilość przeprowadzanych przez Sądy e-rozpraw. Na tę sytuację ma oczywiście ogromny wpływ pandemia COVID-19. Są one przeprowadzane przy użyciu wskazanego oprogramowania umożliwiającego przekazywanie obrazu i dźwięku jednocześnie, tak aby osoby uczestniczące w rozprawie nie musiały przebywać w jednym pomieszczaniu w tym samym czasie. W przypadku kiedy wezwany zgosi brak możliwości uczestniczenia w e-rozprawie sądowej ze względów technicznych, ta zostanie wyznaczona na posiedzienie niejawne. Każda ze stron otrzymuje w takiej sytuacji 7 dniowy termin na złożenie sprzeciwu oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy w trybie jawnym.