Postępowanie pozasądowe


Przebieg prowadzonego przez nas postępowania windykacyjnego ma charakter przemyślanego, etapowego działania. Zaczynamy od działań upominiodawczych poprzez prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przez wykwalifikowany zespół specjalistów ds. windykacji, który wykorzystuje w swej pracy działania psychologiczne mające na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty długu. W tym momencie kładziemy duży nacisk na wybór odpowiednich dla danego dłużnika metod wywierania wpływu opartych na regułach socjotechnicznych, a prowadzone przez nas windykacje mają bardzo wysoki stopień skuteczności. Dlaczego?  Bo:
 
  • Rozpoczynamy załatwienie sprawy z najwyższego pułapu - spłaty przez dłużnika całości zobowiązania w jak najkrótszym czasie!
  • Nie prowadzimy długotrawałych negocjacji.
  • Ustalamy sposoby i terminy spłaty należności.
 
 
W  przypadku  konieczności  rozłożenia  spłaty  długu  na  raty  prowadzimy  nadzór  nad terminowością ich spłaty. Tu trzeba nadmienić, że warunkiem przesądzającym o skuteczności działań są wprowadzone obowiązkowo elementy zabezpieczające naszego mocodawcę przed ewentualnym brakiem realizacji postanowień co do sposobu i terminu spłaty.
 
Stosujemy w tym momencie jako zabezpieczenie m.in.: formę przejęcia przeterminowanych i przyszłych należności, zabezpieczenia w formie zastawu hipotecznego na nieruchomościach należących do dłużnika, zawarcie odrębnych umów przewłaszczenia lub umowy zobowiązującej dłużnika do wyprodukowania lub sprzedaży towaru dla wskazanego przez nas kontrahenta.
 
  • Proponujemy dłużnikowi odbiór towaru w ramach zadłużenia.
  • Tworzymy także łańcuchy kompensacyjne ułatwiające wzajemne rozliczenia firm.
  • Po przeprowadzeniu dokładnej analizy kondycji finansowej dłużnika proponujemy również kredyty na spłatę zobowiązań.
  • W przypadku nieskuteczności prowadzonych działań proponujemy wyszukanie nabywcy wierzytelności i jej sprzeda

 

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.