Postępowanie pozasądowe


Przebieg prowadzonego przez nas postępowania windykacyjnego ma charakter przemyślanego, etapowego działania. Zaczynamy od działań upominiodawczych poprzez prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przez wykwalifikowany zespół specjalistów ds. windykacji, który wykorzystuje w swej pracy działania psychologiczne mające na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty długu. W tym momencie kładziemy duży nacisk na wybór odpowiednich dla danego dłużnika metod wywierania wpływu opartych na regułach socjotechnicznych, a prowadzone przez nas windykacje mają bardzo wysoki stopień skuteczności. Dlaczego?  Bo:
 
  • Rozpoczynamy załatwienie sprawy z najwyższego pułapu - spłaty przez dłużnika całości zobowiązania w jak najkrótszym czasie!
  • Nie prowadzimy długotrawałych negocjacji.
  • Ustalamy sposoby i terminy spłaty należności.
 
 
W  przypadku  konieczności  rozłożenia  spłaty  długu  na  raty  prowadzimy  nadzór  nad terminowością ich spłaty. Tu trzeba nadmienić, że warunkiem przesądzającym o skuteczności działań są wprowadzone obowiązkowo elementy zabezpieczające naszego mocodawcę przed ewentualnym brakiem realizacji postanowień co do sposobu i terminu spłaty.
 
Stosujemy w tym momencie jako zabezpieczenie m.in.: formę przejęcia przeterminowanych i przyszłych należności, zabezpieczenia w formie zastawu hipotecznego na nieruchomościach należących do dłużnika, zawarcie odrębnych umów przewłaszczenia lub umowy zobowiązującej dłużnika do wyprodukowania lub sprzedaży towaru dla wskazanego przez nas kontrahenta.
 
  • Proponujemy dłużnikowi odbiór towaru w ramach zadłużenia.
  • Tworzymy także łańcuchy kompensacyjne ułatwiające wzajemne rozliczenia firm.
  • Po przeprowadzeniu dokładnej analizy kondycji finansowej dłużnika proponujemy również kredyty na spłatę zobowiązań.
  • W przypadku nieskuteczności prowadzonych działań proponujemy wyszukanie nabywcy wierzytelności i jej sprzeda

 

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.