Postepowania o pociągniecie do odpowiedzialności reprezentantów dłużnika


Art. 299 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że odpowiedzialni członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za jej zobowiązania w przypadku, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Wierzyciel może domagać się realizacji zobowiązania od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania istniejące w czasie sprawowania tej funkcji - oznacza to, że wierzyciel ma prawo domagać się spłaty należności również od osób niebędących już w spółce. 

 

Podstawowym obowiazkiem wierzyciela jest wykazanie, że egzekucja z majątku spółki wypada całkowice bezskutecznie. Najcześciej dowodem takiej sytuacji jest otrzymanie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki, jednak czasami otrzymanie takiego umorzenia nie jest możliwe, a wtedy udowodnić bezskuteczność egzekucji można poprzez m.in.:

- wyciąg z listy wierzytelności sporządzony w toku postępowania egzekucyjnego,

- bilans spółki, który udowania, że spółka nie ma majątku umożliwiającego spłatę wierzytelności,

- wykaz majatku spółki sporządzony w toku postępowania o wyjawienie majątku,

- udowodnienie, że jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość obciążona wierzytelnościami korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia,

 

Podsumowując - osoby pełniące funkcję członka zarządu w czasie istnienia zobowiązania, nawet jeśli spółka nie ma majątku, nie mają gwarancji, że nie zostanie przeciwko nim skierowany pozew, a w kolejnych etapach również wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku tych osób. Oczywiście dodatkowo należy wskazać, iż kolejne pozwy, rozprawy sądowe i wszczęcia postępowania egzekucyjnego wiązać się będą z dodatkowymi kosztami, dlatego lepszym rozwiązaniem w takim wypadku będzie spłata należności przez członków zarządu spółki jeszcze przed wystosowaniem pozwu.

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.